مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت (جهت خدمات مشاوره مدیریت و کیفیت)

ایزو سیستم جهت ارائه خدمات مشاوره مدیریت و صدور گواهینامه های بین المللی موفق به دریافت مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه مشاوره مدیریت و کیفیت گردیده است.